banner

Trailer oklary

Qingte topary YUEK hyzmaty

  2
Hytaýyň ajaýyp hususy kompaniýasy Hytaýyň awtoulag zapas şaýlaryny öndürmek boýunça iň oňat on marka AA kompaniýasy Hytaýyň hili, hyzmaty we karzy
Hytaý dolandyryşynyň ajaýyp kärhanasy Hytaýyň wepaly kompaniýasy Qingdao şäheriniň iň gowy 10 kärhanasy
 ● Esasy önümçilik liniýasy 1 Quality Hiliň esasy gözegçiligi we barlagy 333 (1) ● Gaýtadan işlemek kepilligi 77 “Qingdao YUEK Transport Equipment Co., Ltd.” ýarym tirkeg oklaryny we beýleki degişli bölekleri öndürmekde ýöriteleşendir.Hytaýda daşary ýurtlardan ösen tehnologiýalary girizen ilkinji kompaniýa ABŞ we Europeewropadan hödürlenen ösen tehnologiýa we enjamlar bilen 1993-nji ýylda gurlan YUEK hemişe ýokary hilli önüm öndürmekde hemişe ýöriteleşen “HYZMAT BIRINJI” ýörelgesine eýerýär.YUEK eýýäm ISO / TS16949: 2009 ulgam şahadatnamasyny berdi.Esasy önümlere 8-20T tirkeg oky, 25-100t polat asma (2 setir 4 ok), howa asma, öz-özüni dolandyrmak oky we ş.m. girýär. Müşderiniň islegi boýunça ýörite dizaýn bar. Ösýän globallaşmagy aklimatizasiýa etmek üçin 2004-nji ýylda 100 million RMB maýa goýuldy. Annualyllyk umumy kuwwaty ýylda 100 000 PCS-e ýetip biler.Täze senagat toplumy, önümçilik düşünjesine laýyklykda dizaýn edildi we Hytaýyň iň abraýly awtoulag gözleg instituty tarapyndan iň ösen tehnologiýa.“Vaccum Electron-şöhle” kebşirleýji, ARC kebşirleýji Robort, CNC gaýtadan işleýän merkez, “Spraytron”, “Ultrasonik Tri-konero”, “Coordinate Measure Machine” ýaly käbir ösen enjamlar önümçilikde kabul edilýär. Merkez, “Spraytrontranic Tri-COMERO”, “Coordinate Measure Machine” önümçilikde kabul edilýär Indi “Yuek” önümleri ygtybarlylygy we berkligi üçin ýurtda we daşary ýurtda ykrar edilýär ● Esasy treýler oky

Lighteňil ok

Mugt ýeňil ok Bir birlik oky 20t-25t agyr ýük oky Specialörite ok Gysga ok 3 setir 6 ok seriýasy 42t Tormoz / Tormoz däl ok
10t nemes görnüşi gysga ok Ricaglanan ok Halfarym açyk rul oky Tegelek ok Bogie Kwadrat ok Argonaut oky

 

Satuwdan öňki hyzmat

Satyn almak hyzmaty

Satuwdan soň hyzmat

Professional halkara işewür işgärleri

Önümçilik funksional utgaşdyrmak

24 sagatda çalt jogap

Tejribeli tehniki goldaw

Wagtynda yzarlamak mehanizmi

Islegiňize görä optimal çözgüt

Optimal maslahat hyzmaty

Operationshli amallar arkaly berk hil gözegçiligi

Gerek bolsa ýerinde baryp görüň

Müşderilere gönükdirilen ykdysady çözgüt

Logistik çözgüt goldawy

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga gönükdirilen

 Sales Satuwdan öňki hyzmat Islegiňizi ýa-da gözlegiňizi bize e-poçta, telefon ýa-da başga bir gyssagly söhbetdeşlik programmasy arkaly iberip bilersiňiz, bu size iň täsirli aragatnaşyk berjek tejribeli täjirçilik toparymyz tarapyndan çynlakaý kabul ediler.Baý tejribeli tehniki işgärlerimiz, islegiňize görä derrew tygşytly we rasional taslama çözgüdini hödürläp bilýärler.Gaplaýyş dizaýnyny üpjün ederis we daşaýyş wagtynda rahat eltip bereris.Iň jikme-jik sitata we çyzgy, çekişme wagtynda tassyklan zatlarymyzyň hemmesi hökmünde berler   Purchase Satyn almak hyzmaty Müşderä material satyn almak, bölekleri gaýtadan işlemek, kebşirleýiş gaýtadan işlemek, gurnama gaýtadan işlemek, boýag gaýtadan işlemek, bukjany gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly önümçiligiň ýagdaýyny bilmek üçin wizual önümçilik grafigini yzarlamak mehanizmini hödürleýäris.Hormatly müşderilerimize gowşurylan meselelerden gaça durmak bilen, ähtimal meseleler ilkinji gezek tapylyp bilner.Surat ýa-da wideo müşderiniň salgylanmasy üçin elýeterlidir.Alwaysarym tirkegimiziň, okuň, komponentlerimiziň hilini üpjün etmek bilen elmydama eltip beriş wagtyny azaltmak üçin elimizden gelenini edýäris.Howpsuz bron etmegiň we konteýneriň içine ýüklenmegini kepillendirip, kosmosda bron etmegiň we ibermegiň senesine gözegçilik ederis we harytlary barmaly ýerimize eltýänçäk, islegiňiz boýunça transport ýagdaýy barada hasabat berip bileris.   Sale Satuw hyzmatyndan soň Çalyşmak üçin abraýly müşderimize ýadaw bölekler berlip bilner. Işi has gowy öwrenmek üçin müşderi üçin wideo görkezmesi berler. Gowulaşan taslamany ýa-da täze hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýerinde gezelenç etmek, özara razylyk bilen bolýar.
Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew