Kazyýet

1

“Qingte” topary, Singapuryň porty üçin ilkinji hytaý hususy kompaniýasy bilen üpjün ediji

Logistik ösüş Günorta-Gündogar Aziýa sebitiniň iň möhüm ykdysady sütünlerinden biridir.Bu sebit Hytaýdan iň uly awtoulag eksport marketinginiň biridir.Şeýle-de bolsa, marketing hemişe CIMC ýaly iri döwlet eýeçiligindäki kompaniýalar tarapyndan dolandyrylýar.“Qingte” topary Hytaýda ýarym ýolagçy pioneri hökmünde hem bu päsgelçilikden geçmek isleýär.

Semarym ýoluň hilini we halkara hyzmat derejesini ýokarlandyrmak boýunça işlemek.Singapur portunyň häkimliginiň teklibinde “Qingte” topary Hytaýdaky ähli bäsdeşlerden iň soňky ýeňiji boldy.Qingte port trailerini üstünlikli dizaýn etdi Önüm tassyklamasyny üstünlikli geçdi we Singapur häkimligi bilen uzak möhletleýin hyzmatdaş hyzmatdaş bolmak hormatyna eýe boldy.

                                                              

2

Port / duralga ulanmak üçin konteýner ýarym ýol

PSA-daky programma doly laýyk gelýän garaşsyz täze işlenip düzülen DST önümi.Efficiencyokary netijeliligi üpjün etmek üçin günde 24 sagat işlemän, beýleki üpjün edijileriň çözüp bilmeýän on ýyldan gowrak dowam edýän käbir hil meselelerini hem çözdi.

Dizaýn ara alyp maslahatlaşmak, meýdan gözlegleri, synag synaglaryny gaýtadan işlemek arkaly.Ahyrynda köpçülikleýin üpjünçilige düşündim.Vanna tirkegi birnäçe ýyl bäri hiç hili kynçylyksyz Singapur portunda meşgullanýar.Qingte toparynda hilimizi we hyzmatymyzy subut etmek üçin hakykatdanam aýdyň waka.

3
236
5

“Qingte” topary, Busan porty üçin konteýner ýarym gämi duralgasy

Konteýner halkara deňiz gatnawynyň iň ýaýran we täsirli usulydyr.Portda ýa-da gämide konteýner dolanyşygynyň netijeliligi gäminiň işleýşine gönüden-göni täsir edýär.Esasanam kiçi port dolanyşygy üçin konteýner ýarym ýolagçy tagtadaky konteýnerleri dolandyrmak üçin hakykatdanam zerurdyr.Simpleönekeý gurluş, çeýe poslama garşylyk sebäpli çeýe, bäsdeşlik bahasy bu görnüşli ýarym ýolagçy üçin esasy aýratynlyklardyr.“Qingte” topary, Busan portuna konteýnerleriň işleýşini gowulandyrmak üçin transport çözgüdi usulynda ýöriteleşýär.

6

Port / duralga ulanmak üçin konteýner ýarym ýol

Programma: Gämide konteýner işlemek üçin amatly.

Material: Q345 / Q235

Üstünligi: ýönekeý gurluşy, ajaýyp poslama garşylygy sebäpli çeýe, bäsdeşlik bahasy

Çingte ussahanasynda köpçülikleýin üpjünçilik nokady.

Hyzmatdaşlyk etmelidigimizi görkezýän hakyky waka.Hil gözegçiligi we partiýa gowşurmak ukybynyň iň gowusy. Biz

global awtoulag öndürmek üçin goldaw we gaýtadan işlemek hyzmatlaryny bermek.CKD / SKD ýagdaýynda OEM ýa-da ODM hyzmatlary elýeterlidir.Plazma kesmek, lazlamak, egilmek, kebşirlemek, polatlamak, reňklemek we ş.m. ýaly metal işläp bejermek hyzmatyny berip bileris.

Baý gaýtadan işlemek tejribesi we amaly tejribe bilen gaty, çydamly we güýçli hilli önümler üpjün edilip bilner.Semiarym tirkegler, taşlaýjylar we ýük awtoulaglary üçin has gowy beden ýasamagy bilýäris.

7
8

Poroşok örtük prosesi ussahanasy

Zawodda ajaýyp ýarym ýoly nädip öndürmeli?

Aarym ýarym gatlagyň ýerüsti goragy ajaýyp ýarym ýolagçy üçin has möhümdir.Adamlar ýarym ýolagçy bilen gyzyklanýar, elmydama täze we güýçli görünýär.

Hemmämiziň bilşimiz ýaly ýarymgeçiriji material polatdyr we berk durmak ýarym ýolagçy üçin esasy aýratynlykdyr.Surfaceerüsti öndürijilik, ýarym poslama garşy ukyplylygy we estetiki çäre üçin gaty möhümdir.Şonuň üçin surat ýarym ömri ömrüň dowamynda goramak üçin örän möhümdir.

Esasy boýag we bezeg örtügi häzirki wagtda iň adaty usuldyr.Dogrusyny aýtsam, ýarym ýol meýdanynda surat çekmegiň usuly gowy.Onlyöne ýeke-täk gynanç, bu görnüşli surat çekmek gaty kyn wagtynda düşmek aňsat.

Tingiwopis tehnologiýasynyň ösmegi bilen, poroşok örtügi ajaýyp ýelimleýiş ukyby we owadan görnüşi sebäpli ýarym ýol meýdançasynda müşderi tarapyndan kabul edilýär.Islän reňkimizi edip bileris.Boýag materialy plastik poroşokyň bir görnüşidir.Statik elektrik bilen ýer ýüzüne ýerleşdirilýär.Ahyrynda poroşok 200 ℃ ýokary temperatura ýyladyş bişirilende ereýär.

Tingiwopis usuly diňe bir ýarymgeçirijiniň üstki işleýşini gowulandyrmak bilen çäklenmän, daşky gurşawa we işçilere hem amatlydyr.Onlyeke-täk gynanç nokady, çykdajylaryň adaty epoksi boýagdan birneme ýokary bolmagydyr.

Semarym ýarym poroşok örtüginiň ähli setirine eýeçilik edýäris.


Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew