banner

Ucksük awtoulaglary we tirkegler

“Qingte” topary ýük awtoulaglary we tirkeg hyzmaty

Professional ýük awtoulag tirkeg önümçiligi emiarym tirkegleri nädip gowy edip boljakdygyny bilýär

Satuwdan öňki hyzmat

Satyn almak hyzmaty

Satuwdan soň hyzmat

Professional halkara işewür işgärleri

Önümçilik funksional utgaşdyrmak

24 sagatda çalt jogap

Tejribeli tehniki goldaw

Wagtynda yzarlamak mehanizmi

Islegiňize görä optimal çözgüt

Optimal maslahat hyzmaty

Operationshli amallar arkaly berk hil gözegçiligi

Gerek bolsa ýerinde baryp görüň

Müşderilere gönükdirilen ykdysady çözgüt

Logistik çözgüt goldawy

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga gönükdirilen

 Sales Satuwdan öňki hyzmat Islegiňizi ýa-da gözlegiňizi bize e-poçta, telefon ýa-da başga bir gyssagly söhbetdeşlik programmasy arkaly iberip bilersiňiz, bu size iň täsirli aragatnaşyk berjek tejribeli täjirçilik toparymyz tarapyndan çynlakaý kabul ediler.Baý tejribeli tehniki işgärlerimiz, islegiňize görä derrew tygşytly we rasional taslama çözgüdini hödürläp bilýärler.Gaplaýyş dizaýnyny üpjün ederis we daşaýyş wagtynda rahat eltip bereris.Iň jikme-jik sitata we çyzgy, çekişme wagtynda tassyklan zatlarymyzyň hemmesi hökmünde berler Purchase Satyn almak hyzmaty Müşderä material satyn almak, bölekleri gaýtadan işlemek, kebşirleýiş gaýtadan işlemek, gurnama gaýtadan işlemek, boýag gaýtadan işlemek, bukjany gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly önümçiligiň ýagdaýyny bilmek üçin wizual önümçilik grafigini yzarlamak mehanizmini hödürleýäris.Hormatly müşderilerimize gowşurylan meselelerden gaça durmak bilen, ähtimal meseleler ilkinji gezek tapylyp bilner.Surat ýa-da wideo müşderiniň salgylanmasy üçin elýeterlidir.Alwaysarym tirkegimiziň, okuň, komponentlerimiziň hilini üpjün etmek bilen elmydama eltip beriş wagtyny azaltmak üçin elimizden gelenini edýäris.Howpsuz bron etmegiň we konteýneriň içine ýüklenmegini kepillendirip, kosmosda bron etmegiň we ibermegiň senesine gözegçilik ederis we harytlary barmaly ýerimize eltýänçäk, islegiňiz boýunça transport ýagdaýy barada hasabat berip bileris. Sale Satuw hyzmatyndan soň Çalyşmak üçin hormatly müşderimize ýadaw bölekler berlip bilner. Amallary has gowy öwrenmek üçin müşderi üçin wideo görkezmesi berler. Kämilleşdirilen taslama ýa-da täze hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýerinde baryp görmek, özara razylyk bilen bolýar.  ● Esasy ýarym ýolagçylar üpjün edildi

Roadolda ulag ýaryşy

Roadoldan daşarky gurluşyk ulaglary

Şäher arassalaýjy awtoulag

Applicationörite amaly ulag

Pes düşekli ýarym tirkeg

Beton mikser

Zibil maşyny

Uçar traktory

Tekiz düşek ýarym tirkeg

Damper

Suwaryş arabasy

Gämi ýokary göteriji ulag

Skelet ýarym tirkeg

 

Süpüriji süpüriji

Workokary iş platformasy

Gorag ýarym tirkeg

 

Fekal sorujy awtoulag

 

Van Semi Trailer

 

Pressokary basyşly ýuwujy tanker

 

Damper / maslahat beriji treýler

     

Tank Trailer

     

Traörite ulanylýan treýler

     
 Cho Saýlamak üçin maslahatlar Traýler Käwagt Hytaýdan ýarym ýolagçy satyn almak we ýarym ýolagçy üpjünçisini nädip saýlamalydygyňyz barada alada galarsyňyz.Aşakdaky maslahatlar size kömek üçin has köp maglumat görkezer. Umumy söwda prosesi barada näme aýdyp bilersiňiz? Sorag → Tehniki aragatnaşyk → Sitat → Sargyt tassyklamasy we öňünden tölenen → Önümçilik → Önümçilik yzarlamasy → Gözegçilik → Dispetçer → Ulag → logistika resminamalary alyş-çalyş → inationerine eltiş → itarym ýolagçyny kabul etmek Üns bermeli esasy nokatlar: Tehniki aragatnaşyk, Önümçilik, Ulag gurallaryna eltip bermek, Gapyňyzy eltmek Biziň çözgütlerimiz: 1. Bizde 300-den gowrak inersener bilen tehnologiýa merkezimiz bar, olar önümi we işleýiş dizaýnyny üpjün eder we daşaýyş islegiňizde size çözgüt hödürlär. 2. Önümçiligi eltmegiň we hiliň kepilliginiň içerki gözegçilik mehanizmi bar.Önümçilik prosesinde bize bil baglap bilersiňiz. 3. Tassyklamaňyz üçin ýarym gaplaýjy önümçilik wideo / surat, gaplama suraty berip bileris. 4. Poslama garşy ýarymgeçirijä mumy sepip bileris, tirkegini suw geçirmeýän tarpulin bilen örtüp, ýük daşamak bilen ýüpler bilen daňyp bileris. 5. RORO gämileri bilen tirkegiň ýüzüne mumy sepip bileris. 6. countryurduňyzdaky portda tirkegleri almak üçin gönüden-göni resminama bolan islegiňiz boýunça poçta ýa-da teleks goýberilişi arkaly size ýük ýüklemesini ibereris. 7. “Exwork” we “FOB” şertlerinde ulaglary we kosmos zakazlaryny öňünden tertiplemek üçin logistika hyzmatdaş tapmaly.Kosmos sargytlarynyň gijikdirilmegi sebäpli goşmaça çykdajylaryň öňüni almak üçin ýörite iberiş senesi barada siziň bilen ýakyn aragatnaşyk saklarys. 8. CFR, CIF, FCA ýa-da DAP şertlerinde, biziň tejribämiz we ygtybarly global logistika hyzmatdaşlarymyz bar we ahyrynda size rahat eltilmegini üpjün ederis Trailer üpjün edijisini nädip saýlamaly? Hytaýda dürli tirkegler bilen üpjün edýän we dürli ugurlarda paýlaýan köp sanly tirkeg üpjün edijisi bar.Aşakdaky nokatlara has köp üns bermegiňizi maslahat berýäris: 1. Kompaniýanyň karzy: Saýlaýan üpjün edijiňiziň gowy karz we gowy maliýe ukyby bolan kompaniýadygyna göz ýetiriň. 2. Önümçilik ukyby: Sarp edijiniň sargyt eden önümiňiziň ýeterlik erkin ukybyna göz ýetiriň. 3. Kompaniýanyň medeniýeti: Bu kompaniýanyň medeniýeti barada has köp maglumat öwreniň we müşderä gönükdirilen we ýokary iş netijeliligini saýlaň. 4. Locationerleşýän ýeri: Ulag çykdajylaryňyzy arzanlatjak porta ýakyn bir üpjün edijini saýlamak has gowudyr. 5. Kazyýetler: Bu üpjün edijiniň eksport eden üstünlikli ýagdaýlaryny barlaň we hiline we göwrümine baha beriň. Qingte Group, Europeewropada, ABŞ-da, Awstraliýada, Täze Zelandiýada, Japanaponiýada, Singapurda, Günorta Koreýada, Russiýada, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada we başgalarda müşderilerimiziň arasynda ýokary hilli öndürijilikli we abraýly hünärmen. tassyklanan laboratoriýa, Hytaýyň töwereginde 300-den gowrak inersener we 7 önümçilik bazasy.Dünýäde birinji derejeli prosese gözegçilik ukyby we ýarym tirkeg önümçiliginiň baý tejribesi bar we çalt jogap berýän, baý halkara meselelerini utgaşdyrmak ukyby bolan hünärmen täjirçilik topary bar, olar size kanagatlanarly çözgüt we hyzmat berer.125 Customöriteleşdirilen tirkegleri kabul edýärsiňizmi? Custöriteleşdirilen tirkegler garşylanýar.Awstraliýadan, Russiýadan, Günorta-Gündogar Aziýadan we ş.m. müşderiler üçin 10 ýyldan gowrak OEM tejribämiz bar, pikirleriňizi, suratlaryňyzy, suratlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz we gözleg we barlag toparymyz tassyklama üçin dizaýn we çözgüt çykarar. Öndüren tirkegiňiz, ýurduň ýol şertlerine laýykmy?Awtoulagyňyzyň hili ygtybarlymy? “Qingte” ýarym ýarym önüm öndüriji hökmünde dünýäde köp müşderi bar.Eksport edilýän ýarymgeçirijiler ýokary güýçli Q345 / Q355 ýaly ýeterlik galyň polatdan ýasaldy.Kebşirleýiş kanalynyň hemmesi doly bolmaly we hatda kebşirlemegiň ýarylmagynyň öňüni almaly.Her ýarym tirkeg reňklenmezden ozal üstündäki posy aýyrmak üçin ýalpyldawuk we gum gaýtadan işlemeli.Müşderiniň islegi boýunça konfigurasiýa düzedilip bilner, WABCO, YUEK, BPW, JOST ýaly marka bar. 126 Qingte-iň söwda kompaniýasy ýa-da professional önümçilik zawodydygyna nädip göz ýetirmeli? “Qingte” toparyna eden saparyňyz mydama mähirli garşylanýar!Qingte bilen hyzmatdaşlygyňyzdan bäri bu ýerde kanagatlanarly üpjün edijini aljakdygyňyza ynanýarys. Wideo konferensiýa ilkinji täsiriňiz üçin hem elýeterlidir. Enjamlar
Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew