banner

Komponentler

“Qinte” topary kasting hyzmaty

Qualityokary hilli standart bilen ýyllyk 100,000 tonna önümçilik kuwwaty

Satuwdan öňki hyzmat

Satyn almak hyzmaty

Satuwdan soň hyzmat

Professional halkara işewür işgärleri

Önümçilik funksional utgaşdyrmak

24 sagatda çalt jogap

Tejribeli tehniki goldaw

Wagtynda yzarlamak mehanizmi

Islegiňize görä optimal çözgüt

Optimal maslahat hyzmaty

Operationshli amallar arkaly berk hil gözegçiligi

Gerek bolsa ýerinde baryp görüň

Müşderilere gönükdirilen ykdysady çözgüt

Logistik çözgüt goldawy

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga gönükdirilen

 

Sale Satuwdan öňki hyzmat

Islegiňizi ýa-da gözlegiňizi bize e-poçta, telefon ýa-da başga bir gyssagly söhbetdeşlik programmasy arkaly iberip bilersiňiz, bu size iň täsirli aragatnaşyk berjek tejribeli täjirçilik toparymyz tarapyndan çynlakaý kabul ediler.

Baý tejribeli tehniki işgärlerimiz, islegiňize görä derrew tygşytly we rasional taslama çözgüdini hödürläp bilýärler.

Gaplaýyş dizaýnyny üpjün ederis we daşaýyş wagtynda rahat eltip bereris.

Iň jikme-jik sitata we çyzgy, çekişme wagtynda tassyklan zatlarymyzyň hemmesi hökmünde berler.

 

Purchase Satyn almak hyzmaty

Müşderä material satyn almak, bölekleri gaýtadan işlemek, kebşirleýiş gaýtadan işlemek, gurnama gaýtadan işlemek, boýag gaýtadan işlemek, bukjany gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly önümçiligiň ýagdaýyny bilmek üçin wizual önümçilik grafigini yzarlamak mehanizmini hödürleýäris.Hormatly müşderilerimize gowşurylan meselelerden gaça durmak bilen, ähtimal meseleler ilkinji gezek tapylyp bilner.Surat ýa-da wideo müşderiniň salgylanmasy üçin elýeterlidir.

Alwaysarym tirkegimiziň, okuň, komponentlerimiziň hilini üpjün etmek bilen elmydama eltip beriş wagtyny azaltmak üçin elimizden gelenini edýäris.

Howpsuz bron etmegiň we konteýneriň içine ýüklenmegini kepillendirip, kosmosda bron etmegiň we ibermegiň senesine gözegçilik ederis we harytlary barmaly ýerimize eltýänçäk, islegiňiz boýunça transport ýagdaýy barada hasabat berip bileris.

Sale Satuwdan soň

Çalyşmak üçin hormatly müşderimize ýadaw bölekler berlip bilner.

Amallary has gowy öwrenmek üçin müşderi üçin wideo görkezmesi berler.

Kämilleşdirilen taslama ýa-da täze hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýerinde baryp görmek, özara razylyk bilen bolýar.

 

● Esasy komponentler

OEM / ODM täjirçilik ulagy, ýasama şassi böleklerini ulanyp, daşardan guýmak

Şeýle hem, azaldýan ýaşaýyş jaýy, dürli ýaşaýyş jaý merkezi, ýagtylyk üçin tormoz deprek, orta, agyr ýük sürüjisi oky we ş.m. üpjün edip bileris.

Specificörite islegiňize görä ýokardaky “Semitrailer” -i saýlap bilersiňiz!

   

Ing Çingte kasting üçin maslahatlar

Umumy söwda prosesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

Sorag → Tehniki aragatnaşyk → Sitat → Sargyt tassyklamasy we öňünden tölenen → Önümçilik → Önümçiligiň yzy →

Barlag → Dispetçer → Ulag → logistika resminamalary alyş-çalyş → Maksadyňyza eltmek → itarym ýoluň kabul edilmegi

Köp meşhur marka içerki awtoulag öndürijisi bilen üpjün edýäris we hyzmatdaşlyk edýäris, Europeewropa we Demirgazyk Amerika ýaly bazara eksport edýäris.Indi “Motor block”, “Motor cap”, ect ýaly ýokary derejeli önümi dizaýn edip we öndürip bilýäris.

Qingte kastinginiň haýsy şahadatnamalary bar?

“Qingte Casting” ISO / TS 16949: 2009 Hil ulgamy, ISO14001: 2004 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy, şeýle hem OHSAS18001: 2007 hünär saglygy we howpsuz dolandyryş ulgamy synagyndan geçdi.

“Qingte Casting” özleşdirilen bölekleri kabul edýärmi?

Custöriteleşdirilen guýma bölekleri garşylanýar.Awstraliýadan, Russiýadan, Günorta-Gündogar Aziýadan we ş.m. müşderiler üçin 20 ýyldan gowrak OEM tejribämiz bar, pikirleriňizi, suratlaryňyzy, suratlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz we gözleg we barlag toparymyz tassyklamak üçin dizaýn we çözgüt çykarar.

Ösüş sinhronizasiýasyny proses bilen ýerine ýetirýäris, bu bolsa belli bir täze önüm öndürmezden ozal ähli prosesi anyklap biljekdigimizi we önümçiligiň mukdaryny has gowulaşdyryp biljekdigimizi aňladýar.Gözleglerimiz we ösüşimiz size yzygiderli innowasiýa meýilnamasyny berip biler we ösüş wagtyny tygşytlamak üçin täzelenen model ylym standartyny ulanyp biler;Agramy azaltmak üçin inçe diwar guýmak we perpendikulýar guýmak;Önümiň ýeňil agramyna we ýokary hilli standartyna laýyk täze guýma materiallaryny ulanmak.

“Qingte” kastinginde haýsy ýöriteleşdirilen enjamlar bar?

“Qingte” kastingi täsirli we durnukly tehnologiýa bilen meşgullanýar

991-1 Esasy önümçilik bölümi--- “Coring Robot”, “Atereosoopic Ammar”, “LORAMENDI” Awtomatiki ýadro merkezi, ýadro ýasamak, ýadro ýygnamak, suwa düşmek, guratmak we işlemek ýaly ähli prosesi saklaýar, içki guýma hilini kepillendirip biler. Gum tutmak bölümi--- Germaniýa EIRICH Awtomatiki çäge garyjy maşyn, Germaniýa KW goşa plastinka sowadyjy gumyň hilini durnukly saklaýar. Galyndy prosesi--- Germaniýa KW statiki awtomatiki galyp çyzyklary

Taslama çäge gutusynyň ölçegi 1200mm × 800mm × 350mm / 300mm, kuwwaty bir sagatda 108 çäge gutusy.

II taslama 2100mm × 1200mm × 400mm / 350mm ölçegli, kuwwaty bir sagatda 60 çäge gutusy (Hytaýdaky iň uly awtomatiki guty galyplaýyş liniýasy)

Halkara ösen howa akymynyň tehnologiýasyny kabul etmek we ýokary basyşly köp maslahatly statiki galyplary berkitmek üçin, ähli çyzyk, galyplarymyzy we önümimiziň hilini emele getirýän galyp, ýadro ulanmak we gutulary birleşdirmek ýaly ähli amallar üçin awtomatiki gözegçilik we işleýişe laýyk bolup biler. has ýokary ädim.

Eritmek we guýmak prosesi

Amerikan INDUCTOTHERM Aralyk ýygylygy eredýän peç,

German SPECTRO 35 kanaly göni okalýan spektr

Şweýsariýa KW-SLS awtomatiki guýma enjamy

suwuk demiriň kuwwatyny we öndürmek üçin çeýeligini saklaň.

Suwuk demiriň dürli faktorlaryna giňişleýin derňew geçiriň we suwuk demir himiki düzümini ökde saklaň.

awtomatiki guýulma, awtomatiki synag, awtomatiki usulda agram synagy, otlyny awtomatiki yzarlamak we awtomatiki guýmak.

Arassalamak we synag

Arassa gaýtadan işlemek, ýapyk aýlaw tehnologiýasy, poslama garşy gorag boýunça dünýädäki iň ýokary derejeli enjamlar

önümleri içerki we daşarky görnüşde saklaň.

önümçiligiň hilini we netijeliligini saklaň.

Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew