sahypa_banner (1)

Marka we gymmatlyk

Korporasiýa missiýasy: Greenaşyl arzuwy amala aşyryň, has gowy durmuş dörediň

Korporasiýa ruhy:Gritili pioner bolmak, gaýgysyz dowam etmek, tükeniksiz kowmak, ajaýyplyga ymtylmak

Green düýş ”we“Beter durmuşy ”Çingte missiýasynyň ünsüni we manysyny görkezýär.

“Undertake” we “döretmek” Qingte-iň müşderilere, işgärlere we tutuş adamzada beren wadalaryny görkezýär.Her bir önüm we hyzmat, müşderilere, işgärlere we ähli adamzada ajaýyp önüm we hyzmat bermek arkaly bagtly we has gowy durmuşda ýaşamaga kömek etjek “Qingte” -niň borjuny we borjuny görkezýär.

Qingte oky täjirçilik ulagy üçin netijeli geçiriş we energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak baradaky umytlary ýerine ýetirýär we adamlara bu arzuwy amala aşyrmaga kömek edýär;“Qingte” ýörite ulag, telekeçilik baýlygy we jemgyýete hyzmat etmek arzuwyny amala aşyrýar we müşderä bu arzuwy amala aşyrmaga kömek edýär;Qingte Gozgalmaýan emläk, sagdyn, daşky gurşaw we amatly ýaşaýyş arzuwyny amala aşyrýar we müşderä bu arzuwy amala aşyrmaga kömek edýär.

“Greenaşyl arzuw”, Çingte sarp edijilere energiýa tygşytlaýan, täsirli, daşky gurşaw we sagdyn önüm we hyzmat hödürlemek, şeýle hem ähli adamzadyň ýaşyl sagdyn durmuşda ýaşamak arzuwydyr

“Has gowy durmuş”, Çingte ähli işgärler üçin reňkli, güneşli, sagdyn we oňyn durmuş döretmek, şeýle hem adamlaryň şahsy bagt we sosial sazlaşyk gazanmak arzuwy.

Esasy gymmatlyklar: Hormatly, ygtybarly, bagyşlamak, täzelik

Ösüş strategiýasy: Awtonom innowasiýany goldamak, ýokary hilli, pes çykdajy we globallaşma

Esasy gymmatymyzy işimiziň esasy hökmünde saklaýarys.Hormatly we ygtybarly gahrymanlar bilen müşderilerimiziň arasynda ynam döredýäris.Yhlas we täzelik bilen müşderimize uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy saklamak üçin iň gowy hyzmatlary hödürleýäris.

Qingte, Hytaýyň ok pudagy boýunça öňdebaryjy, birinji derejeli ýörite awtoulag öndürýän hyzmatçy we sebitdäki öňdebaryjy gozgalmaýan emläk kärhanasy bolmak we asyrlar boýy kärhana bolmak we Dünýä belli şöhrat bilen söwda markasy döretmek isleýär.

Biz diňe siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz däl, eýsem sosial jogapkärçiligi bolan kärhana we işgärlerimiz üçin maşgala.Qingte esasy bäsdeşlik artykmaçlygyny gurmagy we berkitmegi, müşderi üçin özboluşly gymmatlyk döretmegi, gyzyklanýan tarapyň uzak möhletleýin ynamyny gazanmagy we ingingte üçin ýüz ýyllyk mirasy döretmegi dowam etdirýär;halkara ölçeg kärhanalaryndan yzygiderli öňe geçmek, önümçilik başarnyklaryny ýokarlandyrmak, halkara esasy bazarynda aýak basmak we dünýä belli marka bolmaga çalyşmak üçin dünýä belli kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • 1 (3)
 • 1 (12)
 • 1 (13)
 • 1 (11)
 • 1 (10)
 • 1 (9)
 • 1 (7)
 • 1 (8)
 • 1 (4)
 • 1 (5)
 • 1 (6)

Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew