sahypa_banner (1)

Biz hakda

Qingte Group Co., Ltd.

Öňdebaryjy ok çözüjisi, ýokary derejeli ýörite awtoulag öndürijisi

Müşderä gönükdirilen, premium önümleri we çalt seslenme bilen çözgütleri hödürleýär

1958-nji ýylda döredildi

Hormatlamak, karz bermek, bagyşlamak, täzelik

Milli kepillendirilen gözleg we barlag merkezi we laboratoriýa

“Qingte Group Mfg” mümkinçilikleri we desgalary Giriş

Amal we hil ulgamynyň yzygiderli täzelenmegi

Qingte topary Mfg

1958-nji ýylda Hytaýyň ingingdao şäherinde döredilen Qingte Group Co., LTD köp sebitleri öz içine alýan iri we ýöriteleşdirilen senagat toparydyr.63 ýyllyk täzelik we ösüş bilen, “Qingte” topary ähli görnüşli ýarym tirkegler, ýoldan daşarky gurluşyk ulaglary, şäher arassalaýjy awtoulaglar, ýörite ulanylýan ulaglar, ulanylýan oklar ýaly ýörite ulaglaryň iň möhüm önümçilik we eksport bazasyna öwrüldi. ýeňil, orta we agyr ýük awtoulaglary, guýma, ýasama, dişli we ş.m. ýaly awtoulag bölekleri üçin.

Baş edara-Çingdao

“Qingte” topary has köp goşmaça gymmatlyklary döretmek we dünýädäki abraýly müşderilerimize hünär transport çözgütleri bermek üçin öňe barýar.Hytaýyň hemme ýerini öz içine alýan marketing we hyzmat ulgamyndan başga-da, Germaniýa, ABŞ, Angliýa, Itlaý, Awstraliýa, Russiýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edýäris.

Dürli görnüşli hyzmatdaşlyk usullary arkaly abraýly potensial global hyzmatdaşlar bilen gürleşmäge we täjirçilik awtoulag pudagynyň islegleri üçin hünär goldawyny we çözgütlerini hödürlemäge taýýardyrys.

Qingte toparynyň ofis binasy

Qingte ussahanasynyň çalt görnüşi

Wideo syn üçin şu ýere basyň

Esasy MFG iş çäkleri

Semi Trailer OEM / ODM hyzmaty

Global trailer önümleri, CKD ýa-da SKD üçin goldaw we gaýtadan işlemek hyzmatlary bar

Ucksük awtoulaglary we tirkegler

Pes düşekli ýarym tirkeg, tekiz düşekli ýarym tirkeg, skelet ýarym tirkeg, diwar ýarym tirkeg, Wan ýarym tirkeg, damper / maslahat beriji treýler, tank ýarym tirkeg , Süpüriji süpüriji, Fekal sorujy awtoulag, ýokary basyşly ýuwujy tanker, uçar çekiji traktor, howa işleýän ulaglar, gämi traktory, ýahta daşaýjy, ýangyn söndüriji awtoulag

Sürüjiler

MD & HD ýük awtoulag oklary, LD ýük awtoulag oklary, doly hereketlendiriji oklar, awtobus oklary, gurluşyk ulagy oklary, pik-oklar

Trailer oklary

Adaty tirkeg oky, gysga tirkeg oky, asma

Komponentler

Söwda ulagy Kasting, ýoldan daşda ulanmak Dökümler, Forgings, şassi bölekleri

Önümçilik esaslary

Qingdao, Pekin, Weifang, Çengdu, Taýuan, Çaňşa we Şiýanda 7 sany senagat binýady.

- 20,000 ýörite ulag (şäheri arassalamak, gurluşyk, ulag, ýörite ulanmak)

- 1,100,000 dürli ýeňil, orta we agyr ýük awtoulaglary we awtobus oklary (hereketlendiriji ok we öň ok sets

- 200,000 toplum tirkeg oklary (Adaty görnüşli ok we ýörite görnüşli ok)

- 100,000 toplumly dişli

- 100,000t guýma

“Qingte” daşary ýurtdaky işewür syn

Umumy maglumat

Halkaralaşma elmydama “Qingte” toparynyň strategiki syýasaty bolupdy.Qingte, abraýly müşderimize dünýäniň iň kanagatlanarly önümleri we ajaýyp hyzmaty bilen üpjün etmegi maksat edinýär.2004-nji ýylda döredilen Qingte import we eksport topary, Qingte Group global marketingine bagyşlandy we Daimler, VOLVO, MAN, SCANIA, JCB, KAMAZ, KUKA, JOHNDEER, PSA, MAXITRANS we ş.m. bilen iş gatnaşyklaryny we taslama aragatnaşygyny ýola goýdy. Europeewropa, ABŞ, Angliýa, Russiýa, Awstraliýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Orta gündogar, Afrika we ş.m.Daşary ýurtly müşderilerimiziň arasynda ýokary abraý gazanyp, durnukly, ýokary hilli, birinji derejeli halkara bazar hyzmat ulgamyny we hünär bilimlerini topladyk.

Topar suraty

Daşary ýurtdaky esasy iş

※ Cük daşaýan ulaglar, Modully tirkegler (Gidrawlik köp okly tirkeg), SPMT (öz-özi hereket edýän modul daşaýjylar), ýel energiýasy pudagy üçin tirkeg, tekiz düşek we skelet ýarymgeçirijileri we beýleki ýörite ulaglar.

CKD / SKD iş tertibinde OEM ýa-da ODM hyzmatlary elýeterlidir.

Baý gaýtadan işlemek tejribesi we amaly tejribe bilen, gaty, çydamly we güýçli hilli önümler bilen tapawutlanýar.Semiarym tirkegler, düşürijiler we ýük awtoulaglary üçin has gowy jisimleri nädip ýasamalydygyny bilýäris.

Light Dürli ok önümleri, meselem, ýeňil ok üçin hereketlendiriji oklar we rul oklary, orta we ýokary ýolda we ýoldan çykýan awtoulaglar, tirkeg oklary, oba hojalygy oklary we ş.m.

Onents Komponentler: Söwda ulagy, gurluşyk tehnikasy we oba hojalygy üçin ulanylýan guýma ýaly awtoulag bölekleri.Oturylyş enjamlary, asma (howa / ýaprak çeşmesi), bäşinji tigir we ş.m.

Esasy hormatlar

Müşderilerimiziň baýraklaryny iň köp sarp edýäris.10 ýyldan gowrak wagt bäri FAW, FOTON ýaly Hytaýyň OEM öndürijilerini ajaýyp üpjün edijilerimiz bolsak-da, Awstraliýada, Russiýada, Günorta-gündogarda müşderileriň strategiki ýarym tirkeg hyzmatdaşy, JCB-iň iň gowy üpjünçisi Daimler-iň iň gowy üpjün edijisini aldyk. Aziýa, Afrika we ş.m.

“Qingte” import we eksport topary, “Qingte” -niň asyl islegini we esaslandyryjy wezipesini ýerine ýetirip, müşderilerimize has köp gymmatlyk döredip, bütin dünýäde has köp müşderä hyzmat etmäge taýýardyr.

Müşderiler bilen ýat


Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew