sahypa_banner (1)

Tehnologiki innowasiýa

1958-nji ýylda döredilen “Qingte Group” gözleg we ösüşi, agyr, orta we ýeňil awtoulaglaryň awtoulag oklaryny ýygnamagy, esasy awtoulag komponentlerini we böleklerini we ýörite ulaglaryny birleşdirýän iri göwrümli hususy kärhana toparydyr.60+ ýyllyk zähmetiň netijesinde bu kompaniýa Hytaýyň möhüm awtoulag komponentleriniň we bölekleriniň we ýörite ulaglarynyň awtoulag önümçilik bazasyna we eksport bazasyna öwrüldi.Önüm bazary her ýyl 700,000 toplumlaýyn ok gurnamalary, 100,000 bölek köpri, 100,000 tonna guýma we 20,000 dürli ýörite ulagyň kuwwaty bilen içerki esasy awtoulag öndürýän kärhanalary gurşap aldy.

Yingyllar boýy, “Qingte” topary hemişe “garaşsyz innowasiýa, ýokary hilli, arzan we halkaralaşmaga” amal ideýasy hökmünde garaşsyz innowasiýany kärhananyň ösüşiniň gany hökmünde kabul edip, bazaryň talaplaryna laýyklykda tehnologiýa innowasiýa çärelerini ýerine ýetirdi, ýokarlandy Ylmy we tehnologiýa Ylmy-tehnologiýa maýa goýumlary, önümi we önümçilik gurluşyny sazlamak, özbaşdak markalary giňeltmek, kärhananyň innowasiýa ulgamyny kämilleşdirmek we esasy bäsdeşlik ukybyny yzygiderli ýokarlandyrmak.

22

Gözleg we kepillik ulgamynyň gurluşygy

Asyr kärhanasy üçin, Global marka üçin

Kärhananyň integral-innowasiýa strategiýasynyň ýerine ýetirilmegini kepillendirmek üçin kompaniýa esasy edara hökmünde kärhana tehnologiýa merkeziniň innowasiýa gurama gurluşyny we toparyň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky topar tehnologiýa merkeziniň müdiri hökmünde döredildi.Departmentshli düzgünleri we düzgünleri yzygiderli kämilleşdirip we kämilleşdirip, ähli bölümler tarapyndan utgaşdyrylan takyk ýokary netijeli dolandyryş mehanizmini döretmek üçin toplumlaýyn ylmy dolandyryş ulgamyny döretdi.

1 (2)
1 (1)

Senagat-gözleg-hyzmatdaşlyk

Asyr kärhanasy üçin, Global marka üçin

Qingte, tehniki hyzmatdaşlygyň we Germaniýanyň, ABŞ-nyň, Angliýanyň, Italiýanyň, Japanaponiýanyň halkara belli ösen kompaniýalary bilen alyş-çalyş we ýokary derejeli önümler üçin bilelikdäki gözleg we işläp düzýär.Birnäçe önüm önümi milli esasy täze önüm we Ylym we Tehnologiýa Ösüş baýragyna hormat bilen mynasyp boldy.Esasanam ýokary derejeli hereketlendiriji oklar we ulag ulaglary pudagynda ingingte bu pudakda öňdäki orunlary eýeleýär we dünýäde ajaýyp abraý gazandy.

3 (1)
3 (2)
3 (3)

Halkara tehnologiýa hyzmatdaşlygy

Asyr kärhanasy üçin, Global marka üçin

Şol bir wagtyň özünde, içerki tehniki innowasiýalary ýerine ýetirip, kompaniýa, Hytaýyň awtoulag in engineeringenerçilik gözleg instituty (CAERI), Hytaý MI dokuzynjy dizaýn we gözleg instituty, Harbin senagat uniwersiteti (Ylmy gözleg institutlary) bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy öz içine alýan ylmy gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlygy gözlemegi maksat edinýär. HIT), Çingdao Tehnologiýa Uniwersiteti we beýleki kollejler we uniwersitetler we institutlar, gözleg we zehin alyş-çalşygy, bilelikdäki gözleg we esasy meseleleri çözmek, üstünlikleri özgertmek we ş.m. kärhananyň tehnologiýasynyň ösüşini we ylym we tehnologiýanyň täzeligini öňe sürmek üçin. .

4

Ylmy we tehnologiki üstünlikler

Asyr kärhanasy üçin, Global marka üçin

Qingte Topar Tehnologiýa Merkezi, öňki gözleg we gözleg institutyndan köp ýyllyk amal we düzediş arkaly ähli taraplaýyn kärhana hyzmatlaryny berýän möhüm platforma öwrüldi.Şol döwürde Tehnologiýa merkezi "milli derejeli kärhana tehnologiýa merkezi" we Merkez barlaghanasy "milli laboratoriýa akkreditasiýasy" arkaly baha berdi we iki kömekçi kompaniýa ýokary tehnologiýaly kärhananyň ykrar etmeginden geçdi.Doktorlykdan soňky ylmy-gözleg iş stansiýasyny döretmek bilen, Qingte topary "milli tehnologiýa innowasiýa görkeziş kärhanasy", "milli innowasiýa kärhanasy", milli intellektual eýeçilik artykmaç kärhanasy, milli fakel meýilnamasy esasy ýokary tehnologiýaly kärhana, we ş.m.

59

Sorag ibermek
Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Derňew