sahypa_banner

Önümler

Agyr transport üçin 5 ok 100 tonna damjaly treýler

Gysga düşündiriş:

Artykmaç agramly we aşa ulalýan maşyn üçin agyr göteriji

Professional inerener dizaýny we tejribeli önümçilik işgäri

2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ok “Drop Deck Trailer” düzülip bilner


 • OEM ODM hyzmaty:Kabul ederlikli
 • CKD SKD hyzmaty:Kabul ederlikli
 • MOQ:1 SET
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Pes derejeli 5 ok
  Aşakdaky tirkeg 5 ok

  Has gowy ýarym ýasaýjy nädip etmeli?

  - gurnama päsgelçiliklerinden gaça durup, parametrleşdirilen çyzgy modelini we ähli komponentleri barlamak.

  - Dizaýnyň simulýasiýasy we derňewi önümiň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ulagda ulanylýar.

  -Bu güýçli doly galyňlygy Polat, şöhläniň we çarçuwanyň berkligini we berkligini üpjün edýän H görnüşli dizaýn.

  - Dünýä belli marka ätiýaçlyk şaýy, ýokary hilli üpjün ediň we tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaň

  - Güýçli ýüklemek ukyby 40-200 tonna ýa-da özleşdirilen

  “Drop Deck Trailer” spesifikasiýasy

  Amal kepilligi

  Önümiň hili

  Önümiň hili

  önümçilik1
  önümçilik2
  önümçilik3
  önümçilik4

  Kanagatlandyrylan dizaýn tassyklanylandan soň önümçiligi gaýtadan işlemek iň möhüm işleriň biridir.Bölekler Esasanam kebşirleýiş öndürijiligi damjanyň gurluşynyň berkligine gönüden-göni täsir edýär.Ygtybarly ýarymgeçiriji üpjün ediji bolmak üçin bu esasy talap, ýöne aslynda köp zawodlar muny döwmek ýaly edýär.Suw asty kebşirleýiş tehnologiýasy we hünärmen kebşirleýiş hünärmenleri, kebşirlemegiň hiliniň ýokarydygyna göz ýetirip bilerler.Mundan başga-da, kebşirleýiş şlaklarynyň hemmesi tekiz ýüzüni tassyklamak üçin ýalpyldawuk bolar.

  “Drop Deck Trailer” parametrleri

  https://www.qingtetrailers.com/5-axle-100-ton-drop-deck-trailer-product/
  Pes tirkeg 5 ok

  Umumy Ölçegi: 17,000mmX3,000mmX1250mm, özleşdirilen

  Loadük göterijisi: 100,000 kg

  Beýleki Ölçeg: customöriteleşdirilen kabul ediň

  King Pin: 2 '' / 3.5 '', Bolt görnüşi

  Asmak: Mehaniki asma

  Ok: 13ton / 16ton, 5PCS

  Land Gear: Bir taraplaýyn işlemek

  Yzky rampa: Mehaniki rampalar / Meýletin

  Platforma: 5 mm galyňlykda barlanan tabak

  Tiýaçlyk teker göterijisi: 2Units

  Gural gutusy: 1 sany

  Reňk: Custöriteleşdirilen

  Size düşýän palta kostýumyny nädip saýlamaly?

  1. capacityük kuwwaty

  2. platformükleme platformasynyň uzynlygy

  3. ightük ýüklemegiň usuly

  Açylýan palta trailerini saýlamazdan ozal üç tarapy göz öňünde tutmaly.Her damja palubanyň dizaýny şoňa eýerer

  Arza

  Arza

  - agyr ýük daşamak

  - Uly transformator Ulag

  - Uly model in engineeringener enjamlary Ulag

  Artykmaç turba

  Önümçilik bina

  Himiki enjamlar

  Uly transformator

  Uly enjamlar

  Podstansiýa

  Ultra agyr maşyn

  Preokary taýýarlanan bina

  Uly agyr enjamlar

  Magdan enjamlary

  Uly in engineeringener enjamy

  Ultra ýokary transformator

  Preokary taýýarlanan bina

  Awtobus / Ulag

  Magdan enjamlary

  Önümçilik bölekleri

  Goşmaça uzyn agaç

  Windel tok pyçagy

  Goşmaça uzyn turba

  Polat gurluşy

  Eltip bermek ýollary

  Ibermegiň ýollary1
  Ibermegiň ýollary2
  Ibermegiň ýollary3
  Ibermegiň ýollary4

  OEM Semitrailer Zawody üçin CKD / SKD ýagdaý paketini we diler ýa-da ahyrky ulanyjy üçin tutuş ýarym ýol paketini gowy bilýäris.

  CKD / SKD ýagdaý ýarym ýolagçy konteýner bilen iberilip bilner, tutuş ýarym ýolagçy bolsa RORO gämisi ýa-da köp ýük gämisi bilen iberilip bilner.


  Sorag ibermek
  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
  Derňew